تعرفه و هزینه های دندانپزشکی مرکز دندانپزشکی پاسارگاد

قبل از هر گونه مراجعه به دندانپزشک جهت تعیین وقت و مشاوره پزشکی با شماره زیر تماس بگیرید .
02152872 داخلی 113 , 108

شهر مشهد

تعرفه خدمات دندانپزشکی مرکز دندانپزشکی پاسارگاد سال ۱۳۹۷

خدمات دندانپزشکی
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
معاینه تشخیص و تکمیل پرونده
25٬000 تومان
17٬500 تومان
پانسمان
30٬000 تومان
21٬000 تومان
رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ
25٬000 تومان
17٬500 تومان
جرم گیری هر فک با برو ساژ
130٬000 تومان
91٬000 تومان
عصب کشی بدون ترمیم
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
عصب کشی دندانهای تک کانال
150٬000 تومان
105٬000 تومان
عصب کشی دندانهای دو کانال
300٬000 تومان
210٬000 تومان
عصب کشی دندان 6 ( سه کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( سه کانال )
450٬000 تومان
315٬000 تومان
عصب کشی دندان 7 ( تک کانال )
200٬000 تومان
140٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( سه کانال )
500٬000 تومان
350٬000 تومان
عصب کشی دندان 8 ( تک کانال )
200٬000 تومان
140٬000 تومان
عصب کشی هر کانال اضافه
150٬000 تومان
105٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های قدامی )
200٬000 تومان
140٬000 تومان
عصب درمانی مجدد ( دندان های خلفی )
250٬000 تومان
175٬000 تومان
رزکسیون اپیکال دندان5 و4 و3 دو ریشه
624٬000 تومان
436٬800 تومان
رزکسیون اپیکال دندان7و6 سه ریشه
650٬000 تومان
455٬000 تومان
پالپوتومی اورژانسی
130٬000 تومان
91٬000 تومان
کلسیم هیدروکساید
150٬000 تومان
105٬000 تومان
گلاس
400٬000 تومان
280٬000 تومان
ام تی ای
300٬000 تومان
210٬000 تومان
پالپ کپ
400٬000 تومان
280٬000 تومان
اپکسوژنزیس هر دندان
300٬000 تومان
210٬000 تومان
اکسپوز کردن دندان
234٬000 تومان
163٬800 تومان
ترمیم ( پر کردن )
هزینه
هزینه با طرح سلامت پویا
ترمیم با آمالگام یک سطحی
130٬000 تومان
91٬000 تومان
ترمیم با آمالگام دو سطحی
169٬000 تومان
118٬300 تومان
ترمیم با آمالگام سه سطحی
195٬000 تومان
136٬500 تومان
ترمیم حفره CLV با آمالگام
260٬000 تومان
182٬000 تومان
ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون
208٬000 تومان
145٬600 تومان
ترمیم